Stanovy spolku
Česká orchidejářská společnost§1 Název, sídlo a právní postavení

1. Spolek nese název Česká orchidejářská společnost, z.s. (dále jen ČOS), v jazyce anglickém používá název „Czech Orchid Society“, v jazyce německém pak „Tschechischen Orchideen Gesellschaft“.
2. ČOS je dobrovolný spolek fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o kultivaci a ochranu orchidejí a o ochranu jejich prostředí. Ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky a svými Stanovami.
3. ČOS působí na celém území České republiky a sídlo spolku je na adrese K Ovčínu 1672/44, 182 00 Praha 8.
4. Stanovy a znak (logo) ČOS může změnit pouze členská schůze. Použití loga schvaluje výbor ČOS.


§2 Cíl a předmět činnosti ČOS

1. ČOS sleduje výhradně obecně prospěšné cíle. Podporuje prohlubování znalostí i publikování informací o výskytu, rozšíření, výzkumu a kultivaci orchidejí mezi zájemci o orchideje z řad odborníků i laické veřejnosti.
2. ČOS poskytuje všem zájemcům z řad veřejnosti pomoc a konzultace při pěstování, kultivaci, rozmnožování, výzkumu a určování orchidejí.
3. K plnění těchto cílů:
    a) vydává časopis "Orchidea";
    b) zabezpečuje dle svých možností odborný růst členů organizováním přednášek, setkání, exkurzí a konferencí zaměřených na studium a výměnu informací o orchidejích;
    c) provádí propagační a osvětovou činnost pořádáním výstav a podobných akcí;
    d) podporuje účast svých členů při vědeckých výzkumech orchidejí a zveřejňuje vhodným způsobem jejich výsledky
    e) propaguje ochranu přírodního prostředí, zejména domácích orchidejí, a svou činnost vyvíjí v souladu s platnými předpisy na ochranu přírody;
    f) dokumentuje veškeré dostupné informace o orchidejích ve všech formách;
    g) propaguje cíle a předmět činnosti ČOS a tím získává k tomuto účelu další členy uvedené v § 3 odst. 2 těchto stanov;
4. ČOS je neziskovým spolkem.


§3 Členství

1. Členství v ČOS je dobrovolné
2. Členy ČOS se mohou stát fyzické i právnické osoby
3. Zájemce o členství v ČOS podá písemnou žádost na předepsaném formuláři. O přijetí žadatele rozhodne výbor.
4. Členství v ČOS se rozlišuje na:
    a) řádné
    b) spřízněné
    c) spřátelené
    d) čestné
    e) hromadné
    kde :
    a) řádným členem se může stát každý občan České republiky i cizího státu starší 12 let. U členů ČOS mladších 15 let se ke vzniku členství vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce. Řádní členové mají právo zúčastnit se života spolku, mají nárok na využívání knihovny ČOS a na účast na všech akcích ČOS s ohledem na příslušné předpisy (výpůjční řád, výstavní řád atd.), dále mají nárok na bezplatný odběr časopisu “Orchidea”, mají plné právo volit a být voleni do všech orgánů ČOS pokud jsou starší 18 let a mohou podávat návrhy a hlasovat o návrzích (osobně a nebo korespondenční formou).
    b) spřízněný člen může být pouze rodinný příslušník (zahrnuje i děti mladší 12 let). Má stejná práva jako řádný člen kromě nároku na bezplatný odběr časopisu a aktivního a pasivního volebního práva v ČOS.
Řádné a spřízněné členství v ČOS vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok.
    c) spřátelený člen je jmenován výborem. Nemá volební a hlasovací právo, nemůže být volen. Spolupracuje na plnění cílů ČOS.
    d) čestným členem se může doživotně stát pouze řádný člen ČOS a nebo podobného spolku, který má zásluhy na plnění cílů ČOS. Požívá všechna práva řádných členů. Počet žijících čestných členů je omezený na dvanáct. Návrh podává výbor a schvaluje  členská schůze.
    e) hromadným členem může být i právnická osoba. Má právo na bezplatný odběr časopisu. Nemá hlasovací právo ani žádná další práva řádných členů.
5. Povinností každého člena je dodržovat Stanovy a svěřené úkoly pečlivě a nezištně vykonávat.
Dále lze členství ukončit
    a) na vlastní žádost
    b) výmazem
    c) vyloučením.
    přičemž :
    a) ukončení členství na vlastní žádost může nastat jen ke konci roku a je vhodné tuto skutečnost písemně oznámit výboru nejpozději do 30. září.
    b) ukončení členství výmazem následuje po nezaplacení ročního příspěvku nebo neplnění jiných finančních a majetkových závazků vůči ČOS a nebo jiným neplněním členských povinností navzdory opakované upomínce.
    c) ukončení členství vyloučením. Na návrh výboru lze vyloučit člena, který závažně porušil stanovy ČOS a nebo jedná v rozporu s programem ČOS či prokazatelně škodí autoritě nebo zájmům ČOS. Příslušný člen má právo podat písemné vysvětlení nebo námitky výboru. Po zvážení případu může výbor vysvětlení a nebo námitkám vyhovět nebo členovi nabídnout ukončení členství na vlastní žádost. V rozhodnutí výboru ČOS o vyloučení musí být uveden důvod vyloučení, který nesmí být dodatečně měněn. Členství zaniká dnem schválení rozhodnutí výboru nejbližší členskou schůzí. Rozhodnutí
o vyloučení je členovi oznámeno výborem písemně.
7. Při zániku členství v ČOS se zaplacené členské příspěvky nevracejí.
8. S ukončením členství zanikají všechna členská práva. Případné majetkové nebo finanční závazky vůči ČOS zůstávají až do vyřešení v platnosti.

§4 Členský příspěvek

1. Od členů je vybírán roční příspěvek. Výši příspěvku a další podrobnosti týkající se příspěvku bude každoročně na návrh výboru schvalovat členská schůze.
2. Řádní a hromadní členové platí příspěvek v plné výši. Spříznění členové platí snížený příspěvek. Spřátelení a čestní členové jsou od placení příspěvků osvobozeni. Občané jiných států platí příspěvky obdobně na základě dohody s výborem ČOS.
3. Každý člen je povinen platit příspěvek včas.
4. Roční příspěvek je splatný 1. prosince předešlého roku.
5. V případech hodných zřetele může výbor zprostit člena povinnosti platit členský příspěvek.

§5 Orgány a volby v ČOS

1. Orgány ČOS jsou:
    a) členská schůze,
    b) výbor,
    c) revizní komise,
    d) redakční rada.
    Volené orgány jsou výbor a revizní komise. Aby se zamezilo střetu zájmů, mohou být do výboru a do revizní komise zvoleni pouze členové, nezastávající žádné funkce v jiných spolcích, které sledují stejné nebo podobné cíle jako ČOS.
2. Kandidáti do volených orgánů navrhovaní řádnými členy mají být výboru známi nejméně 2 měsíce před volbami.
3. Zvolený je ten, kdo obdrží většinu platných hlasů.


§6 Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ČOS.
2. Členskou schůzi svolává výbor jednou do roka, jedna členská schůze v průběhu tří let je výroční.
3. Kromě toho může být výborem svolána mimořádná členská schůze buď rozhodnutím výboru, nebo pokud nejméně jedna třetina všech členů písemně navrhne a oznámí důvody pro svolání mimořádné členské schůze. V tomto případě je výbor povinen svolat členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce od předložení návrhu.
4. Členové jsou na stránkách www.czechorchidsociety.org pozváni na členskou schůzi výborem nejméně tři týdny před termínem jejího konání s udáním místa a času.
5. Řádná členská schůze především rozhoduje o:
    a) přijetí roční zprávy a účetní závěrky za uplynulý účetní rok;
    b) přijetí revizní zprávy;
    c) schválení činnosti výboru;
    d) volbě výboru, revizní komise (jen výroční a nebo mimořádná členská schůze);
    e) usnesení o návrzích členů a nebo výboru;
    f) usnesení o navrženém členském příspěvku pro následující rok;
    g) změně stanov, loga a zrušení spolku;
    h) ustanovení termínu následující řádné členské schůze.
    i) o mimořádném použití majetku ČOS
5. Členové podávají návrhy k projednání členskou schůzí především písemně. Výboru je musí předložit nejpozději jeden měsíc před termínem konání schůze. Později a nebo jinak předložené návrhy mohou být projednávány jen se svolením členské schůze.
6. Každá členská schůze svolaná podle těchto stanov je způsobilá usnášet se, pokud je přítomno alespoň 30% řádných členů a rozhoduje prostou většinou platných hlasů, kromě výjimek vyjmenovaných v bodě 8.
7. Přijaté usnesení musí být písemně vyhotoveno zapisovatelem schůze a spolupodepsáno předsedajícím členské schůze.
8. Při usneseních o změně stanov je potřebná dvoutřetinová většina platných hlasů, při usnesení o likvidaci spolku musí být většina platných hlasů tříčtvrtinová. Pokud jsou nezbytné změny vyžadovány ze zákona, je výbor oprávněn změny stanov provést samostatně a na následující členské schůzi se změnou seznámit členy spolku.
9. Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího členské schůze. Pokud se hlasuje o odvolání výboru nemá předsedající tento rozhodující hlas; v tomto případě je při rovnosti hlasů nutno volbu opakovat až do rozhodnutí .


§7 Výbor

1. Výbor se skládá z pěti členů se stejnými hlasovacími právy. Výbor si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu .
2. Jednatel spolu s dalším členem výboru zastupuje ČOS vůči třetím osobám a orgánům státní správy. Za ČOS podepisují vždy dva členové výboru.
3. Výbor je volen na dobu tří let členskou schůzí. Zůstane však ve funkci tak dlouho, dokud nebude úspěšně uskutečněna volba nového výboru. Při předčasném skončení funkce člena výboru je výbor oprávněn provést nutné doplnění sám; taková kooptace podléhá schválení nejbližší členskou schůzí.
4. Do výboru mohou být zvoleni pouze řádní členové ČOS. Členové výboru jsou voleni všichni najednou společně se členy revizní komise. Voliči obdrží před volbou volební lístek se jmény všech navržených kandidátů do výboru a revizní komise a označí maximálně 5 jmen členů výboru a maximálně 3 jména členů revizní komise. 5 kandidátů navržených do výboru a 3 kandidáti navržení do revizní komise s nejvyšším počtem obdržených hlasů ve volbách se stávají na další tři roky členy výboru resp. revizní komise ČOS. Opětovná volba je přípustná.
5. Zasedání výboru se koná podle rozvrhu a nebo je svolává předseda podle potřeby. Výbor ČOS je usnášeníschopný při účasti nejméně 3 členů. Při hlasování ve výboru rozhoduje většina hlasů členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího zasedání.         Z jednání se pořizuje zápis.
6. Výbor mimo jiné záležitosti ze zákona a Stanov
    a) svolává a připravuje členské schůze
    b) spravuje majetek ČOS s péčí řádného hospodáře a stanoví způsob hospodaření s ním interním předpisem
    c) zajišťuje plnění usnesení členské schůze
    d) řídí ediční činnost časopisu
7. Funkce ve výboru je čestná.
8. Členům ČOS může být v odůvodněných případech poskytnuta náhrada osobních cestovních a jiných výdajů, vzniklých v souvislosti s plněním cílů sdružení. Musí je však schválit řádná členská schůze.


§8 Revizní komise

1. Revizní komise se zbývá kontrolou hospodaření ČOS a plní další úkoly, vyplývající z usnesení členské schůze a nebo potřeb výboru. Je volena na řádné členské schůzi na dobu tří let a skládá se ze tří členů. Komise předkládá na řádné členské schůzi revizi účtů (revizní zprávu) a vyjadřuje se ke zprávě o činnosti výboru.
2. Do revizní komise mohou být zvoleni jen řádní členové. Opětné zvolení je přípustné.
3. Revizní komise si ze svého středu zvolí předsedu, který má právo účasti na zasedáních výboru bez práva hlasovacího.
4. Revizní komise pracuje nezávisle na výboru a za svou činnost odpovídá členské schůzi.
5. Ukončení činnosti revizní komise schvaluje výroční členská schůze po předložení revizní zprávy.


§9 Redakční rada

Členy redakční rady časopisu „Orchidea“ jsou vedle členů výboru další jím ad hoc přizvaní specialisté, tj. i nečlenové ČOS.§10 Hospodaření a majetek ČOS

1. Finanční zdroje zabezpečení činnosti ČOS tvoří:
    a) příjmy z členských příspěvků
    b) finanční dotace a dary
    c) prostředky získané děděním ze závěti
    d) prostředky z grantů
    e) činnost podle § 2 čl. 3 těchto stanov
2. Prostředky spolku mohou být vynaloženy jen pro účely vyjmenované v §2 Stanov ČOS. Žádný člen neobdrží žádný podíl na zisku ani žádné materiální ani jiné výhody z prostředků spolku. O eventuálním použití majetku ČOS k humanitárním či podobným účelům rozhoduje výbor, toto rozhodnutí vyžaduje dodatečné schválení členskou schůzí.
3. Plnění nesmí být poskytnuto žádné osobě, které jsou cíle spolku cizí.
4. Způsob hospodaření upravují platné zákony a předpisy s nimi související.


§11 Zánik ČOS

1. O dobrovolném rozpuštění ČOS rozhoduje členská schůze.
2. Při rozpuštění nebo zrušení spolku nebo při ukončení jejího dosavadního účelu se s majetkem bude nakládat takto:
    a) veškerý majetek bude oceněn a zpeněžen (přednostní právo odkupu mají členové)
    b) spolu s ostatními finančními prostředky bude rovným dílem rozdělen mezi řádné členy.


§12 Různé

Tato novela stanov byla schválena členskou schůzí dne 27. 5. 2015 v Praze. Výboru bylo uloženo zveřejnit ji na webových stránkách www.czechorchidsociety.org


Za správnost : Eduard Ondráček, předseda


Ing. Karel Kratochvíl, jednatel


Praha dne 29.5.2015