Stanovy občanského sdružení

Česká orchidejářská společnost (ČOS)

 

 

 

§1   Název, sídlo a právní postavení

 

1.         Sdružení nese název  Česká orchidejářská společnost (dále jen ČOS), v jazyce anglickém bude používat název „Czech Orchid Society“, v jazyce německém pak „Tschechischen Orchideen Gesellschaft“.

2.         ČOS je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o kultivaci a ochranu orchidejí a o ochranu jejich prostředí. Ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky a svými Stanovami. ČOS splnila povinnosti vyplývající z § 19 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

3.         ČOS působí na celém území České republiky a sídlo této společnosti je na adrese  K Ovčínu 1672/44, 182 00 Praha 8.

4.         Stanovy a znak (logo) ČOS může změnit pouze členská schůze.. Použití loga schvaluje představenstvo ČOS.

 

 

§2   Cíl a předmět činnosti ČOS

 

1.         ČOS sleduje výhradně obecně prospěšné cíle. Podporuje prohlubování znalostí a  publikování  informací o výskytu, rozšíření, výzkumu a kultivaci orchidejí mezi zájemci o orchideje z řad odborníků  i laické veřejnosti.

2.         ČOS poskytuje všem zájemcům z řad veřejnosti pomoc a konzultace při pěstování, kultivaci, rozmnožování a výzkumu a určování orchidejí.

3.         K plnění těchto cílů:

            a) vydává časopis "Orchidea";

b) zabezpečuje dle svých možností odborný růst členů organizováním přednášek, setkání, exkurzí a konferencí zaměřených na studium a výměnu informací o orchidejích;

c) provádí propagační a osvětovou činnost pořádáním výstav a podobných akcí;

d) podporuje účast svých členů při vědeckých výzkumech orchidejí a  zveřejňuje vhodným způsobem jejich výsledkye) propaguje ochranu přírodního prostředí,  zejména domácích orchidejí , a svou činnost vyvíjí v souladu s platnými předpisy na ochranu přírody;

f) dokumentuje veškeré dostupné informace o orchidejích ve všech formách;

            g) propaguje  cíle a předmět činnosti ČOS  a tím získává k tomuto účelu další členy uvedené v § 3 odst.2 těchto stanov;

4.         ČOS je neziskovou organizací.

 

 

 

 

§3   Členství

 

1.         Členství v ČOS je dobrovolné

2.         Členy ČOS se mohou stát fyzické i právnické osoby

3.         Zájemce o členství v ČOS podá písemnou žádost na předepsaném formuláři. O přijetí žadatele rozhodne představenstvo.

4.         Členství v ČOS se rozlišuje na:

            a) řádné

                        b) spřízněné

            c) spřátelené

                        d) čestné

            e) hromadné

kde :

a) řádným členem se může stát každý občan České republiky i cizího státu starší 12 let. U členů ČOS mladších 15 let se ke vzniku členství vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce. Řádní členové mají právo zúčastnit se života sdružení, mají nárok na využívání knihovny ČOS a na účast na všech akcích ČOS s ohledem na příslušné předpisy (výpůjční řád, výstavní řád atd.), dále mají nárok na bezplatný odběr časopisu “Orchidea”, mají plné právo volit a být voleni do všech orgánů ČOS pokud jsou starší 18 let a mohou podávat návrhy a hlasovat o návrzích (osobně a nebo  korespondenční formou).

b) spřízněný člen může být pouze rodinný příslušník (zahrnuje i děti mladší 12 let). Má stejná práva jako řádný člen kromě nároku na bezplatný odběr časopisu a aktivního a pasivního volebního práva v  ČOS.

Řádné a spřízněné členství v ČOS vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok.

c) spřátelený člen je jmenován představenstvem. Nemá volební a hlasovací právo, nemůže být volen. Spolupracuje na plnění cílů ČOS.

d) čestným členem se může doživotně stát pouze řádný člen ČOS a nebo podobného sdružení, který má zásluhy na plnění cílů ČOS. Požívá všechna práva řádných členů. Počet žijících čestných členů je omezený na dvanáct. Návrh podává představenstvo a  schvaluje členská schůze.

e) hromadným členem může být právnická osoba (např. spolky, společnosti, instituty, vysoké školy, úřady, korporace, občanská sdružení, atp.). Má právo na bezplatný odběr časopisu. Nemá hlasovací právo ani žádná další  práva řádných členů.

5.         Povinností každého člena je dodržovat Stanovy a svěřené úkoly pečlivě a nezištně vykonávat.

6.         Členství fyzických osob automaticky zaniká úmrtím, u právnických osob uvedených v § 3 odst.2 jejich likvidací nebo zrušením. Členství zaniká též zánikem ČOS nebo jejím zrušením ze zákona.

Dále lze členství ukončit

                        a) na vlastní žádost

                        b) výmazem

                        c) vyloučením.

přičemž :

            a) ukončení členství na vlastní žádost může nastat jen ke konci roku a je vhodné tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu nejpozději  do 30. září.

            b) ukončení členství výmazem následuje po nezaplacení ročního příspěvku nebo neplnění jiných finančních a majetkových závazků vůči ČOS a nebo jiným neplněním členských povinností navzdory  opakované upomínce.

            c) ukončení členství vyloučením. Na návrh představenstva lze vyloučit člena, který závažně porušil stanovy ČOS a nebo jedná v rozporu s programem ČOS či prokazatelně škodí autoritě nebo zájmům ČOS. Příslušný člen má právo podat písemné vysvětlení nebo námitky představenstvu. Po zvážení případu může představenstvo vysvětlení a nebo námitkám vyhovět nebo členovi nabídnout ukončení členství na vlastní žádost. V rozhodnutí představenstva ČOS o vyloučení musí být uveden důvod vyloučení, který nesmí být dodatečně měněn. Členství zaniká dnem schválení rozhodnutí představenstva nejbližší členskou schůzí. Rozhodnutí o vyloučení je členovi oznámeno představenstvem písemně.

7.         Při zániku členství v ČOS se zaplacené členské příspěvky nevracejí.

8.         S ukončením členství zanikají všechna členská práva. Případné majetkové nebo finanční závazky vůči ČOS zůstávají až do vyřešení v platnosti.

 

§4   Členský příspěvek

 

1.         Od členů  je vybírán roční příspěvek. Výši příspěvku a další podrobnosti týkající se příspěvku bude každoročně na návrh představenstva schvalovat členská schůze.

2.         Řádní a hromadní členové platí příspěvek v plné výši. Spříznění členové platí snížený příspěvek. Spřátelení a čestní členové jsou od placení příspěvků osvobozeni. Občané jiných států platí příspěvky obdobně na základě dohody s představenstvem ČOS.

3.         Každý člen je povinen platit příspěvek včas.

4.         Roční příspěvek je splatný 1. prosince předešlého roku.

5.         V případech hodných zřetele může představenstvo zprostit člena povinnosti platit členský příspěvek.

 

§5   Orgány a volby v ČOS

 

1.         Orgány ČOS jsou:

                        a) členská schůze,

            b) představenstvo,

                        c) revizní komise,

            d) redakční rada.

Volené orgány jsou představenstvo a revizní komise. Aby se zamezilo střetu zájmů, mohou být do představenstva a do revizní komise zvoleni pouze členové,  nezastávající žádné funkce v jiných spolcích, které sledují stejné nebo podobné cíle jako ČOS.

2.         Kandidáti do volených orgánů navrhovaní řádnými členy mají být představenstvu známi nejméně 2 měsíce před volbami.

3.         Zvolený je ten, kdo obdrží většinu platných hlasů.

 

 

 

 

 

§6   Členská schůze

 

1.         Členská schůze je nejvyšším orgánem ČOS.

2.         Členskou schůzi svolává představenstvo jednou do roka, jedna členská schůze v průběhu tří let je výroční.

3.         Kromě toho může být představenstvem svolána mimořádná členská schůze buď rozhodnutím představenstva, nebo pokud nejméně jedna třetina všech členů písemně navrhne a oznámí důvody  pro svolání mimořádné členské schůze. V tomto případě je představenstvo povinno svolat členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce od předložení návrhu.

4.         Členové jsou  na  členskou schůzi  pozváni představenstvem nejméně tři týdny před termínem písemně nebo elektronickou poštou, a to udáním místa a času jejího konání . Pozvánku na řádnou a nebo výroční schůzi  může nahradit oznámení v časopise Orchidea.

5.         Řádná členská schůze především rozhoduje o:

            a) přijetí roční zprávy a účetní závěrky za uplynulý účetní rok;

                        b) přijetí revizní zprávy;

            c) schválení činnosti představenstva;

d) volbě představenstva, revizní komise (jen výroční  a nebo mimořádná členská schůze);

            e) usnesení o návrzíchčlenůa nebo představenstva;

                        f) usnesení o navrženém členském příspěvku pro následující rok;

g) změně stanov ,loga a zrušení sdružení ;

            h) ustanovení termínu následující řádné členské schůze.

                        i) o mimořádném použití majetku ČOS

5.         Členové  podávají  návrhy k projednání  členskou schůzí především písemně. Představenstvu je musí předložit nejpozději jeden měsíc před termínem konání schůze. Později a nebo jinak předložené návrhy mohou být projednávány jen se svolením členské schůze.

6.         Každá členská schůze svolaná podle těchto stanov je způsobilá usnášet se  pokud je přítomno alespoň 30% řádných členů a rozhoduje prostou většinou platných hlasů, kromě výjimek vyjmenovaných v bodě 8.

7.         Přijaté usnesení musí být písemně vyhotoveno zapisovatelem schůze a spolupodepsáno předsedajícím členské schůze.

8.         Při usneseních o změně stanov je potřebná dvoutřetinová většina platných hlasů, při usnesení o likvidaci společnosti musí být většina platných hlasů tříčtvrtinová. Pokud jsou nezbytné změny vyžadovány ze zákona , je představenstvo oprávněno  změny stanov provést samostatně a na následující členské schůzi se změnou seznámit členy společnosti.

9.         Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího členské schůze. Pokud se hlasuje o odvolání představenstva nemá předsedající tento rozhodující hlas; v tomto případě je při rovnosti hlasů nutno volbu opakovat až do rozhodnutí .

 

 

 

 

 

 

 

§7   Představenstvo

 

1.         Představenstvo se skládá z pěti členů se stejnými hlasovacími právy. Představenstvo si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu .

2.         Předseda spolu s dalším členem představenstva zastupuje  ČOS vůči třetím osobám a orgánům státní správy .  Za ČOS podepisují vždy dva členové představenstva podle jednacího řádu.3.        Okruhy úkolů jednotlivých členů představenstva upraví jednací řád, který si vypracuje a schválí představenstvo samo a seznámí s ním členskou schůzi.

4.         Představenstvo je voleno na dobu tří let členskou schůzí. Zůstane však ve funkci tak dlouho, dokud nebude úspěšně uskutečněna volba nového představenstva. Při předčasném skončení funkce  člena představenstva je představenstvo oprávněno provést nutné doplnění samo;  taková kooptace podléhá schválení nejbližší členskou schůzí.

5.         Do představenstva mohou být zvoleni pouze řádní členové ČOS.Členové představenstva jsou voleni všichni najednou společně s členy revizní komise. Voliči obdrží před volbou volební lístek se jmény všech navržených kandidátů do představenstva a revizní komise a označí maximálně 5 jmen členů představenstva a maximálně 3 jména členů revizní komise. 5 kandidátů navržených do představenstva a 3 kandidáti navržení do revizní komise s nejvyšším počtem obdržených hlasů ve volbách se stávají na další tři roky členy představenstva resp. revizní komise ČOS. Opětovná volba je přípustná.

6.         Zasedání představenstva se koná podle rozvrhu a nebo je svolává předseda podle potřeby. Podrobnosti pozvánky řeší jednací řád. Představenstvo ČOS je usnášeníschopné při účasti nejméně 3 členů. Při hlasování v představenstvu rozhoduje většina hlasů členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího zasedání. Z jednání se pořizuje zápis.

7.         Představenstvo mimo jiné záležitosti ze zákona a Stanov

                        a) svolává a připravuje členské schůze

                        b) spravuje majetek ČOS s péčí řádného hospodáře a stanoví způsob hospodaření s ním interním předpisem

                        c) zajišťuje plnění usnesení členské schůze

                        d) řídí ediční činnost časopisu

8.         Funkce v představenstvu je čestná.

9.         Členům ČOS  může být v odůvodněných případech poskytnuta náhrada  osobních cestovních a jiných výdajů, vzniklých v souvislosti s plněním cílů sdružení. Musí je však schválit řádná členská schůze.

 

 

§8   Revizní komise

 

1.         Revizní komise se zbývá kontrolou hospodaření ČOS a plní další úkoly, vyplývající z usnesení členské schůze a nebo potřeb představenstva. Je volena na řádné členské schůzi na dobu tří let a skládá se ze tří členů. Komise předkládá na řádné členské schůzi revizi účtů (revizní zprávu) a vyjadřuje se ke zprávě o  činnosti představenstva.

2.         Do revizní komise mohou být zvoleni jen řádní členové. Opětné zvolení je přípustné.

3.         Revizní komise si ze svého středu zvolí předsedu, který má právo účasti na zasedáních představenstva bez práva hlasovacího.

4.         Revizní komise pracuje nezávisle na představenstvu a za svou činnost odpovídá členské schůzi.

5.         Ukončení činnosti revizní komise schvaluje výroční členská schůze po předložení revizní zprávy.

 

§9   Redakční rada

 

Členy redakční rady časopisu „Orchidea“  jsou vedle členů představenstva další jím  ad hoc přizvaní specialisté, tj. i nečlenové  ČOS.

 

 

§10   Hospodaření a majetek ČOS

 

1. Finanční zdroje zabezpečení činnosti ČOS tvoří:

                        a) příjmy z členských příspěvků

                        b) finanční dotace a dary

                        c) prostředky získané děděním ze závěti

                        d) prostředky z grantů

                        e)  činnost podle § 2 čl. 3 těchto stanov

2.         Prostředky společnosti mohou být vynaloženy jen pro účely vyjmenované v §2 Stanov ČOS. Žádný člen neobdrží žádný podíl na zisku ani žádné materiální ani jiné výhody z prostředků společnosti. O eventuálním použití majetku ČOS k humanitárním či podobným účelům rozhoduje představenstvo, toto rozhodnutí vyžaduje dodatečné schválení členskou schůzí

3.         Plnění nesmí být poskytnuto žádné osobě, které jsou cíle společnosti cizí.

4.         Způsob hospodaření upravují platné zákony a předpisy s nimi související.

 

 

§11   Zánik ČOS

 

1.         O dobrovolném rozpuštění ČOS rozhoduje členská schůze.

2.         Při rozpuštění nebo zrušení společnosti nebo při ukončení jejího dosavadního účelu se s majetkem bude nakládat takto:

a) veškerý majetek bude oceněn a zpeněžen (přednostní právo odkupu mají členové)

b) spolu s ostatními finančními prostředky bude rovným dílem rozdělen mezi řádné a čestné členy.

 

 

§12   Různé

 

Tato novela stanov byla schválena členskou schůzí dne  26. 3. 2003 v Praze. Představenstvu bylo uloženo oznámit změnu Ministerstvu vnitra České republiky a zveřejnit je v příštím čísle časopisu „Orchidea“

 

 

Za správnost :             Eduard Ondráček, předseda

 

 

                                    Ing. Karel Kratochvíl, jednatel

 

 

Praha dne 25.1.2006